Allemannsretten og respekt for naturen

Allemannsretten er unik

Retten til å ferdes i skog og mark og høste av naturens goder kalles allemannsretten. I Norge har vi hatt slike rettigheter til alle tider og den er blitt en del av vår kulturarv. Bestemmelsene om fri ferdsel i friluftsloven beskytter kun den naturvennlige ferdselen som utøves hensynsfullt og skånsomt.

§ 1 a. Hva som forstås med innmark og utmark.
Som innmark eller like med innmark regnes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkede mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, regnes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Som utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark.

Du kan:

 • Ferdes fritt til fots og på ski i utmark.
 • Ferdes over innmark/dyrket mark når den er frosset eller dekket med snø. Uavhengig av dette er det ferdselsforbud i perioden 30. april til 14. oktober.
 • Bade, padle og ro i vann og vassdrag
 • Raste, slå leir og overnatte i naturen. Minimum avstand fra hus og hytte er 150 meter
 • Sykle og ri langs veier og stier i utmark.
 • Plukke bær, sopp og blomster (det er forbudt å plukke moltekart i hele landet)
 • Barn under 16 år fisker gratis i ferskvann.

Men husk:

 • All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april til 15. september.
 • I perioden 1. april til 1.november er det båndtvang i Sirdal, slik at hunden ikke kan jage eller skade vilt og husdyr. Respekter dette forbudet.
 • Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn i alle lysløyper og maskinpreparerte skiløyper. Hunden skal ikke være til hinder for andre som bruker løypene.
 • Hundeansvarlig plikter å fjerne lorten som hunden etterlater seg i skiløyper, turstier, boligområder, langs offentlig vei og friområder lagt til rette for allmennheten. Bruk hundepose.
 • Trening av jakthund er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.
 • Mange plasser må en være obs på mobildekningen, ikke alltid like god i fjellheimen.
 • Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.
 • Jakt og fiske inngår ikke i allemannsretten.
 • Parker med omtanke.
 • Vis respekt for andres eiendom – bruk gjerdeklyvere og lukk alle grinder.
 • Grunneiere har lov å bortvise mennesker som gjør skade på eiendommen.

Respekter naturen og dyrene som bor her:

Naturen er sårbar. Vis hensyn til dyre og plantelivet når du ferdes i naturen. Forstyrr ikke unødig viltet eller dyrene som beiter i naturen. Hverken husdyr eller ville dyr må mates.

Sporløs ferdsel er viktig etikette. Rydd opp etter deg når du drar, og plukk opp søppel etter andre om du finner det langs stier eller løyper. På denne måten hjelper vi hverandre til å holde naturen ren.

Båndtvang